Accueil > 2 - Les Archives du festival > Les films par année > 2011 > 2 - Hommage à SANG HU (1916-2004)

2 - Hommage à SANG HU (1916-2004)

HOMMAGE à SANG HU (1916-2004)

- La Nuit de noce(1942) de ZHU Shilin (1899-1967) ,scénario de SANG HU avec CHEN Yanyan, LIU Qiong

- La Dot en carton (1947) de HUANG ZuoLin (1906-1994) , scénario de SANG HU avec LI Lihua, SHI Hui, LU Shan, YE Ming

- Un amour inachevé (1947) de SANG HU, scénario de ZHANG Ailing avec CHEN Yanyan, LIU Qiong

- Vive ma femme ! / Long live the Mistress (1947) de SANG HU, scénario de ZHANG Ailing avec SHI Hui, JIANG Tianliu, SHANGGUAN Yunzhu, HAN Fei

- Tristesse et joie de l’âge mûr(1949) de SANG HU, scénario de SANG HU avec SHI Hui, HAN Fei

- La Romance de Liang Shanbo et Zhu Yingtai (1953, opéra yueju) de SANG HU avec YUAN Xuefen, FAN Ruijuan

- Le mariage d’une immortelle(1955) L’Union des Evéillés de SHI Hui (1915-1957), sénario SANG HU avec YAN Fengying, WANG Shaofang

- Les Offrandes du Nouvel An / New Year’s Sacrifice(1956) de SANG HU avec BAI Yang, WEI Heling

-  Les Aventures d’un magicien(1962) de SANG HU avec CHEN Qiang, HAN Fei

- La fille aux cheveux blancs(1972, ballet) de SANG HU avec MAO Huifang, SHI Zhongqin, LING Guiming

- Jumelles et jumeaux(1979) de SANG HU avec GAO Ying, MAO Yongming

- Le Grelot du faon(1982, Lavis animé) de TANG Cheng et WU Qiang

- Les timbres, messagers de l’amour(1984) de SANG HU avec CHEN Yanhua, GUO Kaimin

- La Vie de Cai Yuanpei (1868-1940) (1988, documentaire)
de SANG HU présenté par SUN Daolin, ZHANG Ruifang